Scroll down for the English version of our disclaimer.

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Optiek Lammerant/BV FFOLLIE is gerechtigd de inhoud van de website te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, logo’s, teksten, beelden, publicaties en gegevens komen toe aan Optiek Lammerant of rechthoudende derden.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Optiek Lammerant is niet verantwoordelijk voor welke schadelijke gevolgen dan ook voortvloeiend uit het gebruik van informatie, gegevens en publicaties op de site, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen afkomstig van deze website. Optiek Lammerant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Optiek Lammerant geeft echter geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Optiek Lammerant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve waarde. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of -producten. Dergelijk aanbod wordt uitsluitend gedaan door het opsturen vanuit Optiek Lammerant van een voorstel van contract.

Disclaimer e-mails

Een e-mail bericht en/of de toegevoegde bestanden bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie. De ontvanger dient deze informatie in dat geval strikt geheim te houden. Indien u niet de bedoelde bestemmeling van dit e-mail- bericht bent of indien u dit e-mailbericht per vergissing ontvangen hebt, wordt u verzocht ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mailbericht te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en zonder het aan derden ter kennis te brengen. Elke visie of opinie, opgenomen in dit e-mail-bericht, is enkel deze van de auteur van het bericht en vertegenwoordigen niet noodzakelijk deze van Optiek Lammerant. Optiek Lammerant kan niet garanderen dat dit bericht zonder wijzigingen via het internet ter bestemming komt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de bestellingen en aankopen die worden verricht via de webshop van Optiek Lammerant. Enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die gerezen zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de koopovereenkomst.

 

 


 

Disclaimer

By accessing and using the website, you declare that you expressly agree with the following general terms and conditions. MySunglassBoutique/Optiek Lammerant (BV FFOLLIE) is entitled to change the contents of the website without notifying the visitor of such change. It is sufficient to implement the change on the website.

Intellectual property rights

The intellectual property rights to the information, logos, texts, images, advertisements and data provided on this website belong to MySunglassBoutique/Optiek Lammerant or entitled third parties.

Unless there is express advance and written permission by the author or his or her beneficiaries, any transfer, sale, distribution or reproduction of such information, advertisements or data, regardless of the form or the means, is forbidden.

Liability restriction

The nature of the information on the website is general. The information is not adjusted to personal or specific circumstances and can therefore not be regarded as a personal, professional or legal opinion to the user. MySunglassBoutique/Optiek Lammerant is not responsible for any harmful consequences whatsoever arising from the use of information, data and advertisements on the website and/or the access to and use of the interactive applications pursuant to this website.

My SunglassBoutique/Optiek Lammerant does not accept any responsibility for any temporary unavailability of this website or for any loss or damage pursuant to visits to the website. Every effort is made to update this website at regular intervals. However, Optiek Lammerant does not provide any guarantees regarding the current relevance, accuracy, correctness, comprehensiveness or suitability of the information, data or advertisements for any particular purpose. Optiek Lammerant does not accept any responsibility whatsoever for delays caused by third parties or for incorrect information they have provided.

References or hyperlinks to other internet websites have been included for the user’s information only. No liability is accepted for the content of such websites. The various pages and simulations that you consult on these websites or that you obtain by way of interactive applications are purely informative. The information provided does not constitute an offer of services or products. Such offer is exclusively made by the fact that My SunglassBoutique / Optiek Lammerant sends a contract proposal.  

Disclaimer emails

An email message and/or the files attached may contain confidential information. The receiver must keep such information strictly confidential. If you are not the intended recipient of this email message or if you have received this email message by mistake, you are requested to notify us of this immediately by email or by telephone and to remove the email message without taking any note of its contents and without disclosing this to third persons. Any view or opinion stated in this email message is merely the view or opinion of the author of the message and does not necessarily represent that of MySunglassBoutique/Optiek Lammerant. MySunglassBoutique/Optiek Lammerant cannot guarantee that this message reaches its destination without change through the internet.

Applicable law and competent court

Belgian law applies to the orders and purchases that are made in the MySunglassBoutique/Optiek Lammerant webshop. Only the Courts of East Flanders, Division of Ghent, are competent to judge disputes that have arisen from or are pursuant to the execution of the purchase agreement.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven