Retour

Retour

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering – d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt – af te zien van de aankoop van zijn product.

De koper dient Optiek Lammerant schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het elektronisch herroepingsformulier dat te vinden onderaan de tekst. Je vindt het formulier ook in de footer van de website van Optiek Lammerant, alsook in je orderbevestiging. Dit document mag per post of per mail naar Optiek Lammerant verzonden worden.

Zodra Optiek Lammerant de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd.

De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Optiek Lammerant heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in de winkel van Optiek Lammerant of via Bpost naar het volgend adres:

Optiek Lammerant
Gaversesteenweg 44
9800 Deinze (België)

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Optiek Lammerant de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt Optiek Lammerant zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de koper.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen

Download hier het herroepingsformulier