Scroll down for the English Version of our general conditions.

Algemene voorwaarden

Alle aankopen die worden verricht via de webshop van Optiek Lammerant worden beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van de bestelling verklaart de koper deze algemene voorwaarden goed te kennen en uitdrukkelijk te aanvaarden.

Andersluidende voorwaarden van de koper worden niet aanvaard, behoudens voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke aanvaarding door Optiek Lammerant. 

Artikel 1 – Algemene gegevens

BV FFOLLIE, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, handelend onder de handelsbenaming “Optiek Lammerant”, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Gaversesteenweg 44 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0803.094.177.

Telefoon: 09/386 22 73

E-mail: info@optieklammerant.be

Website:  www.optieklammerant.be

BTW nummer: BE 0803.094.177

Artikel 2 – Aanbod

Via de webshop van Optiek Lammerant kunnen bestellingen worden geplaatst met betrekking tot het aankopen van brillen en zonnebrillen.

Ieder product wordt via de webshop voorgesteld aan de hand van een illustratieve afbeelding en een bijhorende productomschrijving. Indien technische gegevens met betrekking tot het materiaal en de maat van de bril beschikbaar zijn, zullen deze ook worden vermeld. Bij specifieke vragen omtrent een product kan steeds contact worden opgenomen via info@optieklammerant.be.

De koopovereenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Optiek Lammerant. Indien het niet mogelijk is om de bestelling uit te voeren, omwille van het feit dat de voorraad is uitgeput, laat Optiek Lammerant dit zo spoedig mogelijk weten aan de koper. De koper kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

Indien promoties of bijzondere aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur worden aangeboden via de webshop, wordt de geldigheidsduur uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 3 – Prijs

Alle prijzen (in euro) die worden vermeld via de webshop zijn steeds inclusief BTW en alle door de koper ten laste te nemen taksen. De bijkomende kosten inzake vervoer, vracht, reservatie en levering, evenals de administratieve kosten, worden afzonderlijk aangerekend. Optiek Lammerant is niet aansprakelijk voor eventuele douanekosten.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto dient als voorbeeld, maar kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4 – Betalingswijze

 Voor bestellingen die worden geplaatst via de webshop aanvaardt Optiek Lammerant de volgende betalingswijzen:

 • Via kredietkaart (Visa, Mastercard…)
 • Via Bancontact
 • Via iDeal
 • Via PayPal

Optiek Lammerant maakt gebruik van het betalingssysteem Mollie ter garantie van een veilige betaling.

Vanaf het ogenblik dat Optiek Lammerant de betaling heeft ontvangen, wordt een orderbevestiging  van de aankoop verstuurd naar de koper en is de koopovereenkomst definitief afgesloten.

Indien Optiek Lammerant geen betaling ontvangt binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de bestellingsdatum van de producten, vervalt de bestelling van de koper en is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper de totale prijs van het bestelde product niet heeft betaald, blijft dit eigendom van Optiek Lammerant.

Artikel 6 – Levering

Optiek Lammerant verbindt zich ertoe de aangekochte producten te verzenden naar de koper binnen een termijn van 30 werkdagen te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling door Optiek Lammerant door middel van de orderbevestiging. Echter, wij trachten onze bestellingen steeds de eerstvolgende werkdag of ten laatste binnen de 2 werkdagen te verzenden.

De koper ontvangt een verzendingsnotificatie op het ogenblik dat aangekochte producten worden verzonden. Alle verzendingen, nationaal en internationaal, gebeuren via Bpost en hun partners.

Tijdens het afrekeningsproces kan de koper de gewenste verzendingsoptie aanvinken uit de volgende aangeboden opties:

 • Nationale verzending (Aan huis, postpunt of postkantoor in België): gratis
 • Verzending buurlanden (Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk): 6 euro/EUR
 • Verzending overige EU-landen + Zwitserland, Noorwegen en de Verenigde staten (US): 20 euro/EUR
 • Internationaal: 25 euro/EUR

Aan de hand van het e-trackingsysteem van Bpost kan de koper zijn bestelling online traceren via de track en trace code die staat vermeld in de verzendingsnotificatie.

Artikel 7 – Verzakingsrecht

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering – d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt –  af te zien van de aankoop van zijn product.

De koper dient Optiek Lammerant schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het elektronisch herroepingsformulier dat te vinden is op de website van Optiek Lammerant en dat staat vermeld op de orderbevestiging. Zodra Optiek Lammerant de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd.

De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Optiek Lammerant heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen in de winkel van Optiek Lammerant of via Bpost naar het volgend adres:

Optiek Lammerant

Gaversesteenweg 44

9800 Deinze (België)

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt Optiek Lammerant de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.

De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt Optiek Lammerant zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de koper. Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd
 • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen

Artikel 8 – Wettelijke garantie

De koper heeft recht op 2 jaar garantie op fabricagefouten op de aangekochte producten. Andere beschadigingen of diefstal van de aangekochte producten vallen niet onder de aangeboden garantie.

De garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van de levering van het product.

Artikel 9 – Bijstand na verkoop

Indien producten worden aangekocht via de webshop van Optiek Lammerant, worden volgende gratis diensten na verkoop aangeboden:

 • Het bijstellen van de montuur;
 • Het vervangen van de montuur gedurende de garantieperiode;
 • Het opblinken van kunststof zonnebrillen

Artikel 10 – Klachten

Alle klachten omtrent zichtbare gebreken of gebreken in de conformiteit die op het moment van de levering aanwezig waren en die de koper na controle redelijkerwijze kon vaststellen, dienen uiterlijk binnen de 48 uren na de levering schriftelijk te worden gemeld aan Optiek Lammerant.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of zichtbaar gebrek: lichte verschillen en afwijkingen in de kleur van de brillen en zonnebrillen in vergelijking met de illustratieve afbeelding die wordt weergegeven op de webshop.

Alle klachten omtrent verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, worden gemeld aan Optiek Lammerant via info@optieklammerant.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze).

Artikel 11 – Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Optiek Lammerant, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • Het verwerken van de bestelling;
 • Het sturen van één of meerdere mails zoals een mail waarin inloggegevens, productdetails of verzendingsnotificaties staan;
 • Het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie of acties voor reclame- en/of marketingdoeleinden

De koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Optiek Lammerant gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens.  Indien nodig kan de koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de koper kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.  Hiertoe kan de koper zich steeds richten tot Optiek Lammerant via info@optieklammerant.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze).

Optiek Lammerant behandelt de gegevens van de koper als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wij geven de naam en adres van de koper enkel door aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij de klant geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Het paswoord van de koper wordt gecodeerd en opgeslagen, Optiek Lammerant heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Optiek Lammerant houd online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de koper vragen heeft over deze privacy statement, kan de koper contact opnemen met Optiek Lammerant via info@optieklammerant.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze).

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de bestellingen en aankopen die worden verricht via de webshop van Optiek Lammerant. Enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die gerezen zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de koopovereenkomst.

Artikel 13 – Onafhankelijkheid

De nietigheid van een bepaling of een deel ervan brengt niet de nietigheid van alle overige bepalingen, vervat in deze algemene verkoopsvoorwaarden, met zich mee.

 


 

General terms and conditions

All purchases made on  mysunglassboutique.com are governed by the general terms and conditions stated below. When the purchaser places an order, he or she declares that he or she is adequately familiar with the general terms and conditions and expressly accepts them.

The purchaser’s terms and conditions to the contrary shall not be accepted unless Optiek Lammerant has expressly accepted them in advance and in writing.

Article 1 – General details

BV FFOLLIE, a private limited liability company, acting under the trade name of Optiek Lammerant, with registered office at Gaversesteenweg 44 in 9800 Deinze and registered with the Crossroads Bank for Enterprises under number BE 0803.094.177.

Telephone: +32 (0)9 386 22 73

Email: info@optieklammerant.be

Website: www.optieklammerant.be

VAT number: BE 0803.094.177

Article 2 – Range

Orders to purchase glasses and sunglasses can be placed through webshop.

Every product is presented through the webshop by means of a picture and an accompanying product description. Any technical details available regarding the product and the size of the glasses will also be mentioned. Please contact us at info@optieklammerant.be if you have any specific questions regarding any product.

The purchase agreement is formed after Optiek Lammerant has accepted the order. This normally happens within seconds after payment. Optiek Lammerant will let the purchaser know as soon as possible the order cannot be executed because the item is not in stock. Out of stock items will be labbeled in the webshop. In such case, the purchaser cannot claim any form of compensation for damages.

The validity period is expressly stated if promotions or special offers having a limited validity period are offered in the webshop.

Article 3 – Price

All prices (in euros) that are stated in the webshop include VAT and any taxes at the purchaser’s expense. Additional costs for transport, freight, reservation and delivery, as well as the administrative costs, are charged separately. Optiek Lammerant is not responsable for the possible charge by customs.

The price stated refers exclusively to the items as these are literally described. The accompanying photograph serves as an example but can contain elements or items not included in the price.

Article 4 – Payment method

MySunglassBoutique/Optiek Lammerant accepts the following payment methods for orders placed in the webshop:

 • Credit card
 • Direct debit, Bancontact, Maestro
 • iDeal
 • PayPal

Optiek Lammerant uses the Mollie payment system to guarantee safe payment. An order confirmation of the purchase is sent to the purchaser and the purchase agreement is definitively concluded from the moment that we receive the payment.

Article 5 – Property reserved

The product remains the property of MySunglassBoutique/Optiek Lammerant until the total price of the product ordered has been paid.

Article 6 – Delivery

MySunglassBoutique/Optiek Lammerant undertakes to send the purchased products to the purchaser within a period of 30 working days, to be counted as from the day on which Optiek Lammerant accepts the order by means of the order confirmation.

The purchaser receives a dispatch notification the moment that the purchased products are sent. All dispatches, both national and international, are sent through Bpost.

During the settlement process the purchaser can tick off one of the following options regarding how he or she wants the packet to be sent:

 • National (at home, a pick-up point or post-office in Belgium): free
 • Neighbouring countries (Netherlands, France, Luxembourg and Germany): 6 euros/EUR
 • Other EU countries + Switzerland, Norway, and the United States (US): 20 euros/EUR
 • Other international countries: 25 euros/EUR

The purchaser can follow his or her order on line by typing the track and trace code stated in the dispatch notification in the Bpost e-tracking system.

Article 7 – Right of withdrawal

The purchaser has the right to withdraw from the purchase of his or her product without giving any reasons whatsoever within a period of 14 calendar days after delivery, i.e. the day on which the purchaser or a third person designated by the purchaser, other than the transporter, physically receives the object in his or her possession.

The purchaser must notify MySunglassBoutique/Optiek Lammerant in writing of the fact that he or she wishes to withdraw from his or her purchase. The electronic withdrawal form, which is to be found on the website, can be used for this purpose. This is stated on the order confirmation. The validity of the withdrawal is confirmed to the purchaser as soon as Optiek Lammerant receives said withdrawal.

The purchaser must return the product to Optiek Lammerant at the following address through Bpost or hand it in at the Optiek Lammerant street shop without delay but, in any event, no later than within 14 calendar days after the day on which he or she notified Optiek Lammerant of his or her decision to withdraw from the agreement:

Optiek Lammerant

Gaversesteenweg 44

9800 Deinze (Belgium)

Optiek Lammerant shall refund the purchase price paid if the purchaser uses this right of withdrawal. The payment shall be refunded by the same means of payment as the purchaser used to make the payment.

The purchaser shall be liable for the costs accompanying the return of the products.

If the returned products are damaged or have devalued, MySunglassBoutique/Optiek Lammerant reserves the right to hold the purchaser liable and to claim compensation for damages for any damage or devaluation attributable to the purchaser. Only products in their original packaging and accompanied by all the accessories and appurtenances, as well as by the invoice or the proof of purchase shall be taken back.

The following shall not be taken back under any circumstance:

 • Used, soiled, damaged or incomplete items;
 • Items from which the label has been removed;
 • Items that were custom-made for the customer or goods that were manufactured according to the customer’s specifications = personalised items.

Article 8 – Statutory guarantee

The purchaser is entitled to a 2-year guarantee on factory defects of purchased products. Other damage or theft of the purchased products do not fall within the purchased guarantee.

The guarantee period starts from the date on which the product is delivered.

Article 9 – After-sales care

If products are purchased in the Optiek Lammerant webshop, the following free after-sales services shall be offered:

 • Frame re-fitting;
 • Frame replacement during the guarantee period;
 • The polishing of acetate sunglasses

Article 10 – Complaints

Any complaints regarding visible defects or conformity defects that there were when the product or products was or were delivered, which the purchaser was reasonably able to establish after checking them must be reported to MySunglassBoutique/Optiek Lammerant in writing no later than within 48 hours after delivery.

The following shall not be regarded as conformity or visible defects: slight differences and deviations in the colour of glasses and sunglasses compared to the image shown in the webshop.

Any complaints relating to hidden defects must be reported to MySunglassBoutique/Optiek Lammerant by email at info@optieklammerant.be or in writing at the shop address (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze) no later than within 8 days after the defect(s) was (were) discovered.

Article 11 – Privacy

The processing controller, Optiek Lammerant, duly respects the Belgian Law of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data.

The personal data communicated by the purchaser shall only be used for the following purposes:

 • Execution of the agreement concluded;
 • Processing of the order;
 • Sending one or more emails, such as an email stating login data, product details or dispatch notifications;
 • Receipt of our newsletter, information on campaigns for advertising and/or marketing purposes.

The purchaser has a statutory right to peruse and perhaps correct his or her personal data. On condition that he or she submits proof of identity (copy of identity card), the purchaser can, by means of a written, dated and signed request addressed to Optiek Lammerant, be notified in writing of his or her personal data. If necessary, the purchaser can also request that the data that are incorrect, incomplete or not pertinent, be corrected.

If the data are used for direct marketing purposes, the purchaser can object, free of charge, to having his or her data used for direct marketing. To this end, the purchaser can address Optiek Lammerant by email at info@optieklammerant.be or in writing at the shop address (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze BE).

Optiek Lammerant treats the purchaser’s data as confidential information and shall not pass on the data, hire it or sell it to third persons. We only pass your name and address on to third persons to ensure that the product is delivered to you (for example, to our courier or supplier).

The purchaser is personally responsible for keeping his or her login details confidential and for the use of his or her password. The purchaser’s password is coded and stored; therefore, Optiek Lammerant does not have any access to your password.

Optiek Lammerant keeps an (anonymous) online record of visitors’ statistics to be able to see how many times people visit which pages of the website.

If the purchaser has any questions regarding the privacy statement, he or she can contact Optiek Lammerant by email at info@optieklammerant.be  or in writing at the shop address (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze BE).

 Article 12 – Applicable law / competent court

Belgian law applies to the orders and purchases that are made in the MySunglassBoutique/Optiek Lammerant webshop. Only the Courts of East Flanders, Division of Ghent, are competent to judge disputes that have arisen from or are pursuant to the execution of the purchase agreement.

Article 13 – independent provisions

The nullity of a provision or part thereof does not bring about the nullity of all the other provisions contained in these General Terms and Conditions of Sale.

Winkelwagen
Scroll naar boven