Scroll down for the English version of our privacy statement.

Privacy

Beheer en eigendom

De verantwoordelijke voor de verwerking, Optiek Lammerant, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De website www.optieklammerant.be en haar webshop staan onder beheer en zijn eigendom van BV FFOLLIE. Wij zijn, volgens de openingsuren, steeds bereikbaar voor opmerkingen, vragen of suggesties. U kan die richten tot ons adres of door via e-mail of telefoon contact op te nemen. Onze contactgegevens:

Optiek Lammerant

Gaversesteenweg 44

9800 Deinze (België)

Telefoon: 09/386.22.73

E-mail: info@optieklammerant.be

BV FFOLLIE

BTW nummer: BE 0803.094.177, RPR Deinze

Privacy

Je kan de website bezoeken zonder dat je persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Tijdens jouw bezoek aan de website en de webshop blijf je anoniem en kunnen wij je op geen enkel moment herkennen, tenzij je een account hebt en inlogt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.

Contactformulier

We vragen enkel je persoonlijke gegevens die nodig zijn om je boodschap aan ons via de contactpagina te beantwoorden.

Bestelling in de webshop

Wanneer je een bestelling plaatst, verzamelen wij alle gegevens nodig voor een correcte verzending, levering en facturatie van de bestelling:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Betaalgegevens: Betalingen in de webshop zullen door ons verwerkt worden. Je mag alleen informatie verstrekken die correct en accuraat en niet misleidend is en je moet ons op de hoogte houden en ons informeren bij eventuele wijzigingen.
 • E-mailadres: je krijgt een e-mail over je bestelling, factuur en de producten die je bij ons koopt.

De door de koper meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van de afgesloten overeenkomst
 • Het verwerken van de bestelling
 • Het sturen van één of meerdere mails zoals een mail waarin inloggegevens, productdetails of verzendingsnotificaties staan
 • Het ontvangen van onze nieuwsbrief, informatie of acties voor reclame- en/of marketingdoeleinden

Inkijk gegevens

De koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de koper via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Optiek Lammerant gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens.  Indien nodig kan de koper ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de koper kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.  Hiertoe kan de koper zich steeds richten tot Optiek Lammerant via info@optieklammerant.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze).

Optiek Lammerant behandelt de gegevens van de koper als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Wij geven uw naam en adres enkel door aan derden om ervoor te zorgen dat het product bij jou geleverd wordt (bijvoorbeeld aan onze koerier of leverancier).

De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Het paswoord van de koper wordt gecodeerd en opgeslagen, Optiek Lammerant heeft dus geen toegang tot jouw paswoord.

Optiek Lammerant houd online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de koper vragen heeft over deze privacy statement, kan de koper contact opnemen met Optiek Lammerant via info@optieklammerant.be of schriftelijk op het adres van de winkel (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze).

Cookies

www.optieklammerant.com en haar webshop maken gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. De website staat ingesteld op ‘alle cookies toestaan’. Zo werkt onze site voor jou het best. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij jou bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies schaden je computer en je data niet. Wij slaan geen persoonlijke identificeerbare informatie op in onze cookies. We halen daar wel gecodeerde informatie uit om je surfervaring zo fijn mogelijk te maken.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan, via de privacy instellingen van zijn browser, instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Hou er rekening mee dat, wanneer je cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Soorten cookies

 • First party cookies: technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • Third Party cookies: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jow gebruik van de website (met inbegrip van jow IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 


 

Privacy Statement

Ownership and control

The processing controller, MySunglassBoutique/Optiek Lammerant, duly respects the Belgian Law of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data. This Law lays down that you can always request and correct your data.

www.mysunglassboutique.com en its webshop are controlled and owned by BV FFOLLIE. We are, during opening hours, always availble for any questions, remarks or suggestions. You can reach us at the address below, or contact us by email or telephone. Our contact details:

Optiek Lammerant – MySunglassBoutique

Gaversesteenweg 44

9800 Deinze (België)

Telefoon: 09/386.22.73

E-mail: info@optieklammerant.be

BV FFOLLIE

BTW nummer: BE 0803.094.177, RPR Deinze

Privacy

You can visit the website without needing to provide your personal details. You will stay anonymous and we cannot recognise you at any point in time during your visit to the website unless you have an account and you log in with your user name and password.

Contact form

We only request the personal details that we need to reply to your message that you sent us by way of the contact page.

Webshop order

When you place an order, we collect all data that we need to correctly send, deliver and invoice your order:

 • First name and family name
 • Postal and residential addresses
 • Payment details: payments in the webshop shall be processed through the Mollie payment system. Optiek Lammerant never personally keeps any details. You may only provide information that is correct, accurate and not misleading and you must keep us informed and notify us of any changes.
 • Email address: you will be sent an email about your order, invoice and the products that you purchase from us.

The personal data communicated by the purchaser shall only be used for the following purposes:

 • Execution of the agreement concluded
 • Processing of the order
 • Sending one or more emails, such as an email stating login data, product details or dispatch notifications
 • Receipt of our newsletter, information on campaigns for advertising and/or marketing purposes

Optiek Lammerant treats the purchaser’s data as confidential information and shall not pass on the data, hire it or sell it to third persons. We only pass your name and address on to third persons to ensure that the product is delivered to you (for example, to our courier or supplier).

Data perusal

The purchaser has a statutory right to peruse and perhaps correct his or her personal data. On condition that he or she submits proof of identity (copy of identity card), the purchaser can, by means of a written, dated and signed request addressed to Optiek Lammerant, be notified in writing of his or her personal data. If necessary, the purchaser can also request that the data that are incorrect, incomplete or not pertinent, be corrected. Do you want to know what details we have on you in our files? Then feel free to contact us.

If the data are used for direct marketing purposes, the purchaser can object, free of charge, to having his or her data used for direct marketing. The purchaser can always address an email to this effect to Optiek Lammerant by email at info@optieklammerant.be or in writing at the shop address (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze BE).

The purchaser is personally responsible for keeping his or her login details confidential and for the use of his or her password.  The purchaser’s password is coded and stored; therefore, Optiek Lammerant does not have any access to your password.

MySunglassBoutique/Optiek Lammerant keeps an (anonymous) online record of visitors’ statistics to be able to see how many times people visit which pages of the website.

If the purchaser has any questions regarding this privacy statement, he or she can contact Optiek Lammerant by email at info@optieklammerant.be or in writing at the street shop address (Gaversesteenweg 44, 9800 Deinze).

Cookies

www.optieklammerant.be and its webshop use cookies to optimise the functionality of certain pages of its website. The website settings are set to allow all cookies. Our website functions best for you that way. By using our website, you agree to our use of cookies.

Cookies are small text files that are put on a visitor’s computer by a page of the website visited. Information, such as some of the visitor’s preferences, are filed on such cookies. This enables us to be of better service to you when you next visit the website. Cookies do not damage your computer or data. We do not file any personally identifiable information in our cookies. However, we do derive coded information from them to make your surfing experience as smooth as possible.

Visitors can choose how cookies must be dealt with on their computer. They can adjust the privacy settings of their browser in such a way that they allow, do not allow or partly allow the use of cookies. In the latter case, they can set the websites for which cookies are allowed. The cookies of all other websites are then forbidden. This option is offered by most modern browsers used. Cookies can always be removed from a computer, once again by means of the browser. Remember that certain graphic elements will not be shown correctly or that you will not be able to use certain applications if you switch off the cookies.

Types of cookies

 • First-party cookies: these are technical cookies that are used by the website that is being visited, the aim of which is to allow it to function at its best. An example is settings that the user made during the previous visits to the website or a form that was previously completed which contains data on what the user did during previous visits.
 • Third-Party cookies: cookies that do not come from the website as such but from third parties, for example a marketing or advertising plug-in. Examples of these are Facebook or Google Analytics. The visitor must first give permission for such cookies and this may be done by way of a bar at the bottom or the top of the website that refers to this policy but this does not prevent further surfing on the website.

Google analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service that is offered by Google Inc. (Google). Google Analytics uses cookies to help analyse how users use the website. The information on your use of the website (including your IP address) generated by the cookie is transmitted to and filed by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how you use the website, to draw up reports on the website activity for website operators and to offer other services relating to the website activity and internet use.

Google may provide third persons with this information if it is obliged to do so by law or to the extent that such third parties process the information on behalf of Google. Google will not combine your IP address with other data at its disposal. You can refuse the use of cookies by opting for the appropriate settings in your browser. However, we would like to draw your attention to the fact that, in that case, you will probably not be able to use all the possibilities that this website has on offer. By using this website, you give your permission for having the information processed by Google in the manner and for the purposes outlined above.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven